Wed02102016

Last update06:09:49 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Ang Paghahanap ng Kaalaman

  • PDF

islamcocg.comTayo ay ginawaran ng buhay dito sa mundo nang walang anumang karunungan nguni't biniyayaan naman tayo ng kakayahang matuto. Ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan ay ang Allah (swt) na nagsabi sa Qur’an: At ang Allah ang nagpaluwal sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong mga ina habang wala pa kayong nalalaman. At binigyan Niya kayo ng pandinig, at paningin, at puso upang kayo ay magpasalamat. Al-Nahl 16:78

Kaya naman, nararapat lamang na tayo’y magkaroon ng kaalaman bago kumilos o magpasiya sa lahat ng bagay tungkol sa ating buhay. Tinatanggap natin na ang ating paghatol, pagpapasiya, paniniwala, pagkilos at iba pa ay dapat ibatay sa ilang mga sangguniang mapagkakatiwalaan. Ginugugol natin ang malaking bahagi ng ating buhay sa pagtungo sa mga paaralan upang matuto sapagka't batid natin na hindi tayo magtatagumpay sa pagkamit ng ating hangarin kung wala ang kinakailangang pagsasanay.

Sa kasamaang-palad, maraming tao ang hindi nagsipaglaan ng ganitong pagsisikap para sa kanilang kaligtasan o kaugnayan sa kanilang Tagapaglikha.Karamihan sa tao, pati na ang ilang Muslim, ay ibinabatay ang kanilang mga paniniwala at pagtupad sa kanilang pananampalataya mula sa natutuhan nila sa kanilang mga ninuno. Kadalasa’y sinusunod na lamang nila ang mga gawi at kaugalian ng nagisnang lipunan. Hindi sila nagsisikap na siyasatin ang kinamulatang kaugalian upang mabatid kung tama ba ang kanilang ginagawa hinggil sa pananampalataya. Marami sa kanila ang tumututol sa tunay na katuruan ng Islam dahil lamang sa hindi ito naaayon sa paniniwala at kaugalian ng kanilang mga ninuno.Ating matutunghayan sa Banal na Qur’an:

Hindi! Sinasabi nila: “Natagpuan namin ang aming mga ninuno na sumusunod sa isang relihiyon, at pinapatnubayan namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng kanilang mga yapak.” At sa magkatulad na kaganapan, hindi Kami nagpadala ng isang tagapagbabala sa alinmang bayan maliban ang mayayaman sa kanila ay nagsabi: “Natagpuan namin ang aming mga ninuno na sumusunod sa isang pamamaraan at relihiyon, at tunay na kami ay susunod sa kanilang mga yapak.” Ang tagapagbabala ay nagsabi: “Kahit ba magdadala ako sa inyo ng higit na mahusay na patnubay kaysa sa natagpuan ninyong sinusunod ng inyong mga ninuno?” Sila’y nagsabi: “Katotohanan, hindi kami maniniwala sa ipinadala sa iyo.” Az-Zukhruf 43:22-24

Ganito ang habag ng Allah (swt), na kapag ang tao ay lumihis sa tamang landas, Siya ay nagpapadala ng mga Sugo upang turuan at patnubayan sila. Ang mga sumusunod lamang sa ipinahayag na katuruan ay yaong naniniwala rito, at sila yaong magtatagumpay. Nang ang buong mundo ay nasa kadiliman ng kamangmangan, ipinadala ng Allah (swt) ang huling Sugo na si Muhammad (saws), upang ituro sa kanila ang tamang landas tungo sa paniniwala sa Allah (swt) at sa pagsamba lamang sa Kanya. Ang unang ipinahayag na talata na nasusulat sa Banal na Qur’an:

Basahin! Sa Ngalan ng iyong Panginoon na lumikha, na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay. Basahin! At ang iyong Panginoon ay Ang Mapagbigay. Siya na nagturo (sa paggamit) ng panulat, na nagturo sa tao sa hindi niya nalalaman. Al-Alaq 96:1-5

Ang unang pahayag na ito ay nagsimula sa salitang Iqra (basahin) at ipinadala sa isang di marunong bumasa at sumulat na si Propeta Muhammad (saws) na nanirahan sa isang bansang kahit ang kaalaman sa alpabeto ay hindi pangkaraniwan. Ito ay nangangahulugan lamang na ang pagdating ni Propeta Muhammmad (saws) ay hindi magiging panahon ng kamangmangan kundi ng karunungan, katuwiran, katarungan, at tiyak na kaunlaran.

Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa tao na ang kanyang paniniwala sa Diyos ay dapat ibatay sa karunungang itinuro mismo ng Diyos. Ang mga ito ang nagpapatunay sa katotohanan na ang tunay na Diyos ay ang Tagapaglikha ng lahat. Na ang Lumikha ang Siyang Nakaaalam kung ano ang mabuti sa tao at tanging makapapatnubay sa kanya nang may ganap na karunungan. Dapat nating makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at malaman kung papaano Siya mamahalin at papaano Siya sasambahin.

Nasasabi sa isang talata sa Banal na Qur’an :

Kaya dapat alamin, na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at humingi ng tawad sa iyong kasalanan, at gayundin sa (kasalanan ng) mga naniniwalang kalalakihan at mga naniniwalang kababaihan. At lubos na batid ng Allah ang inyong paggalaw at ang inyong pahingahan (sa inyong tahanan). Muhammad 47:19

Ang talatang ito ay nagpapatunay na ang kaalaman ay dapat manguna sa kilos at gawa. Una, dapat nating malaman kung sino ang ating Diyos, ang Kanyang mga Dakilang Katangian, paano Siya sambahin at mahalin, at pagkatapos, kailangan nating kumilos ayon sa kaalamang ito.

Sinabi ng Allah (swt):

Alam lamang nila ang panlabas na anyo ng buhay sa mundo; at hindi nila alintana ang tungkol sa kabilang buhay. Al-Room 30:7

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi:

Sinuman ang tumahak sa landas ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan sa kanya ang landas patungo sa Paraiso. Walang mga taong magtitipon sa alinmang tahanan ng Allah, bumibigkas sa Aklat ng Allah at pinag-aaralan at itinuturo ang Qur'an (sa isa't isa) malibang ibaba sa kanila ang katiwasayan. Sila ay lulukuban ng awa, mapalilibutan ng mga anghel, at sila ay binabanggit ng Allah sa mga malalapit sa Kanya...

Matapos na matamo ang tunay na kaalamang Islamiko, tungkulin nating magsikap sa paggawa ng kabutihan, iwasan ang paggawa ng kasalanan at huwag humiwalay kailanman sa pagsunod sa tunay na landas ng Allah (swt). Ang kaalamang ito sa relihiyon ang tutulong sa ating mapatnubayan sa tamang landas ng buhay na kumakatawan sa tunay na katuruan ng Islam. Ayon dito, anumang panahon ang gugugulin sa pagsasaliksik sa tunay na karunungan sa relihiyon ay gagantimpalaan ng Allah (swt). Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwalang isa ito sa mga pinakamabuting paraan ng pagsamba.

Sinuman ang magnais na matamo ang kasiyahan ng Allah (swt) at makamit ang pinakasukdulang gantimpala ng Paraiso ay nararapat munang malaman niya kung paano mamahalin at mapaglilingkuran ang Allah (swt). Yaong naghahanap ng katotohanan ay dapat na umasa sa ipinahayag na Aklat ng Diyos. Doon ay makatatagpo sila ng patnubay at karunungan tungkol sa Diyos, ang layunin ng ating pagkakalikha at kung paano magagampanan ang ating tungkulin sa Diyos. Ang Sugo ng Allah ay praktikal na halimbawa na dapat nating tularan. Anumang paniniwala o pagsagawa ay dapat na ibatay sa dalawang saligang ito. Ang mga kasama ni Propeta Muhammad (saws) ay naunawaan ang katotohanang ito, kaya lagi nilang tinatanggap ang ganap na karunungan mula sa Allah (swt) at hindi nila kailanman sinubukang magkatha ng anuman sa katuruan ng Diyos.

Sa kasawiang-palad, sa paglipas ng panahon, maraming Muslim ang naghalo ng mga tradisyon ng kanilang lipunan sa katuruan ng Diyos. Ang mabigat na dahilan ay hindi sila nagsikap sa pagkamit ng kaalaman tungkol sa kautusan ng Diyos kaya wala silang lakas upang bumalik sa dalisay na katuruan ng Diyos.

Sinabi ng Allah (swt):

Kapag sinasabi sa kanila: "Sundin kung ano ang ipinahayag ng Allah." Sila’y nagsasabi: "Hindi! Susundin namin kung ano ang natagpuan naming sinusunod ng aming mga ninuno." (Gagawin ba nila ito) kahit ba ang kanilang mga magulang ay hindi nakauunawa at hindi napatnubayan? Al-Baqarah 2:170

Nguni't paano tatahak sa tamang landas kung hindi natin alam ang daang ito. Paano aangkinin ng tao na siya ay sumasampalataya samantalang hindi niya nakikilala kung sino ang kanyang Diyos at ano ang Kanyang mga Katangian? Paano niya magagampanan ang kanyang tungkulin sa Kanya?

Sinabi ni Propeta Muhammad (saws): “Kapag ang Allah ay nagnais ng kabutihan sa isang tao, Kanyang ipauunawa sa kanya ang relihiyon. Ako lamang ay isang tagapamahagi, nguni't ang kaloob ay mula sa Allah…” (Sahih Bukhari)

Alam natin na ang pang-unawa ay nanggagaling sa kaalaman. Upang makita natin ang kahalagahan ng paghahanap ng karunungan, dapat nating alalahanin na ang Allah (swt) ay hindi nag-utos sa Kanyang Propeta (saws) na humingi ng higit sa anuman sa buhay na ito maliban sa kaalaman.

Sinabi ng Allah (swt):

At sadyang Mataas sa lahat ang Allah, ang Tunay na Hari! Huwag magmadali (O Muhammad) sa Qur’an bago matapos ang pahayag sa iyo, at sabihin: “O aking Panginoon! Palawigin mo ako sa kaalaman. Taha 20:114

…Sabihin: “Yaong bang may kaalaman ay katulad ng walang kaalaman?” Yaon lamang mga taong may pang-unawa ang matututo at makaaalaala. Al-Zumar 39:9

Yaon lamang may kaalaman sa Kanyang mga alipin ang may takot sa Allah: Katunayan, ang Allah ang Makapangyarihan, ang Mapagpatawad. Fatir 35:28

Isang tanyag na Hadeeth na iniulat ni Omar bin Al-Khattab, ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay. Isa sa mga pinakamahalagang bagay sa Hadeeth na ito ay ang paraan kung paanong si Anghel Jibreel (Gabriel) ay dumating kay Propeta Muhammad (saws), sa kaanyuan ng isang tao. Siya ay nagtanong at nabigyan ng kasagutan. Nang siya ay umalis, sinabi ng Propeta (saws) sa kanyang mga kasamahan tungkol sa nagtanong: “Siya ay si Jibreel, na dumating upang turuan kayo ng mga simulain ng inyong relihiyon.” (Sahih Muslim)

Ito ang nagpapatunay na ang ating pagdalo sa kapaligirang pang-edukasyon ay napakahalaga para sa mabuting pang-unawa sa Islam. Ang kaalamang natatamo sa pamamagitan ng pagbabasa, na sadyang malayo sa matatamong kaalaman sa paaralan, ay hindi sapat na paraan upang makamit ang mabuting edukasyong hinggil sa Islamiko.

Kung hindi tayo makadadalo sa paaralan, sana’y panghawakan natin ang tunay na batayan at patuloy na makipag-ugnayan sa mga iskolar at guro upang suriin ang ating nabasa at magtanong tungkol sa mga bagay na hindi malinaw sa atin. Ang karunungan ay liwanag. Kapag may taglay na kaalaman, malinaw na makikita ang kabutihan sa kasamaan. Ang Allah (swt) ang nagpahayag ng Qur’an at nagpadala ng Kanyang Sugo (saws) upang turuan tayo at ipakita sa atin ang tunay na karunungan na siyang magdadala sa atin sa kaligtasan.

Sinabi ng Allah (swt):

Gayundin, Aming ipinadala sa gitna ninyo ang isang Sugo (Muhammad) na mula sa inyo, binibigkas sa inyo ang Aming mga Talata (ang Qur’an), at pinadadalisay kayo, at itinuturo sa inyo ang Aklat at ang Hikmah (karunungan sa Islam), at itinuturo sa inyo ang mga bagay na dati rati’y hindi ninyo alam. Al-Baqarah 2:151

At bilang pangwakas, sinabi ng Propeta Muhammad (saws):

“Ang paghahanap ng karunungan ay tungkulin ng bawa’t Muslim.”

Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 18:54