Mon02082016

Last update06:09:49 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Biyaya ng Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan

  • PDF

Sa buwan ng Ramadan, mahalagang ating bigyan-pansin ang ilang bagay upang malaman ang kahalagahan at mga aral nito na maaaring matutunan natin sa buwan ng pag-aayuno.

Katunayan ipinag-utos sa ang mga Muslim ang pag-aayuno tuwing sasapit ang buwan nito tulad ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad . Kaugnay nito siya ay nagsabi: "Huwag ninyong gawin na ang unang araw ng inyong pag-aayuno at huling araw nito ay magkatulad". Ibig sabihin, nararapat lamang na ang ugali, asal at pananaw ng bawa't tao ay pareho lamang kapag siya ay nag-aayuno o hindi. Kung hindi ang kanyang pag-aayuno ay magiging walang saysay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating alamin ang ilan sa mga aral na taglay ng usaping ito.

1. Pagkakaroon ng Takot (Taqwa).

Ipinag-utos ng Allah ang pag-aayuno upang magkaroon tayo ng takot at Siya ay nagwika sa Banal na Qur'an: "O kayong mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo tulad ng ipinag-utos sa nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot". (Al-Baqarah-2:183) Ang takot na pinahahalagahan dito ay siyang magsisilbing pananggalang sa kanyang sarili laban sa Apoy ng Impiyerno at galit mula sa Allah, kaya't nararapat lamang na tanungin natin ang ating mga sarili kung kailan natin dapat putulin ang ating pag-aayuno. Gayundin, tanungin natin ang ating mga sarili na ito bang pag-aayunong ito ay naging daan upang maragdagan ang ating takot sa Allah. Naging dahilan ba ito upang ating pangalagaan ang ating mga sarili o hindi laban sa Apoy ng Impiyerno?

2. Upang mapalapit sa Allah.

Upang tayo ay mapalapit sa Allah – ang Makapangyarihan, kailangan nating dagdagan ang pagbabasa ng Banal na Qur'an sa araw at gabi, sumama sa pagdarasal ng Taraweh, alalahanin ang Allah, magtipon-tipon at talakayin ang kahalagahan ng kaalaman, at magsagawa ng Umrah. Gayundin ang pananatili sa loob ng Mosque (I'tikaaf) sa huling 10 araw sa buwan ng Ramadan ay makatutulong upang mapalapit sa ating Tagapaglikha at sikaping mailayo ang ating sarili sa makamundong bagay at ipagpatuloy ang pag-alala sa Allah upang mapalapit sa Kanya. Sinuman ang nagkasala, kanyang nararamdaman ang kanyang paglayo sa Allah, at ito ang dahilan kung bakit nagiging mahirap sa kanya ang magbasa ng Banal na Qur'an at ang pagpunta sa Mosque. Subali't ang masunuring mananampalataya ay patuloy na nagnanais na mapalapit at gumagawa ng lahat ng uri ng pagsamba bilang kanyang pangunahing tungkuli sa Allah.

3. Pagtitiis at paghahanap ng matatag na hangarin.

Binanggit ng Allah ng mahigit 70 beses ang katagang pagtitiis sa Banal na Qur'an at Kanyang ipinag-utos ang pagtitiis sa 16 na paraan sa Kanyang Aklat. Kaya't sinuman ang nag-ayuno at umiwas sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa kanyang asawa, sa oras na iyon siya ay nakakapagtala at pinalalakas niya ang kanyang pagtitiis. Ang pamayanang ito ay nangangailangan ng kalalakihan at kababaihan na mayroong matatag na hangarin na magampanan ang Sunnah at Aklat ng Allah at umiwas sa pakikipagkasundo sa kaaway ng Allah. Hindi natin kailangan ang isang taong emosyonal na nagpapahayag ng mga salawikain subali't pagkaraan ay nagiging mahina upang gampanan at panatilihin ang sarili sa tungkuling ito na nauuwi sa hindi niya pagtugon sa kanyang obligasyon at humahantong sa tuluyang pagtalikod.

4. Ihsan (matapat at makatotohana) at umiiwas sa gawaing pakitang  tao.

Ang Ihsanay nangangahulugan ng pagsamba sa Allah, bagama't hindi mo Siya nakikita ay iniisip mong ikaw ay Kanyang nakikita. Katunayan, Kanyang nalalaman ang lahat ng bagay. Si Hasan Al Basree ay nagsabi:  "Sa ngalan ng Allah, sa nakalipas na 20 taon sa aking buhay, hindi ako nagsabi ng anumang kataga o kinuha ng aking mga kamay o iniwasan ng aking mga kamay o humakbang pasulong o humakbang pabalik, malibang batid ko ang aking gagawin". "Minamahal kaya ng Allah ang ganitong gawain?" "Ang Allah kaya ay nasisiyahan sa ganitong gawain?" Kapag ang isang tao ay nag-aayuno, kailangan niyang makamtan ang ganitong katangian at iwasang gumawa ng mga bagay na magtutulak sa mga gawaing pakitang tao lamang. Ayon sa sinabi ng Allah sa isang Hadith Qudsi,  "Ang pag-aayuno ay para sa Akin at Ako ang magbibigay ng gantimpala rito". (Al Bukhari) Ang pag-aayuno ay binigyan ng Allah ng kaibahan sa lahat ng uri ng pagsamba sa pagsasabing: "Ang pag-aayuno ay para sa Akin lamang", sapagka't walang nakaaalam kung ikaw ay nag-aayuno o hindi, maliban sa Allah lamang. Isang halimbawa, sinuman ang magdasal, magbigay ng kawang-gawa o magsagawa ng Tawaf, siya ay maaaring makita ng tao, o kaya naman ang iba sa kanila ay gumagawa ng ganoong bagay upang mapansin ng ibang tao. Si Abu Sufyan Ath-Thawree ay gumugugol ng gabi at araw na umiiyak, ang mga tao ay nagtanong sa kanya, "Bakit ka umiiyak, tanda ba yaon ng iyong takot sa Allah?" Siya'y sumagot…Hindi! "Ito ba ay dahil sa takot mo sa Apoy ng Impiyerno?" Hindi takot sa Apoy ng Impiyerno ang dahilan kung bakit ako umiiyak? Siya ay muling sumagot, ako ay umiiyak sapagka't sa mga nagdaang taon na ako ay sumasamba sa Allah at nangangaral nang kabutihan, hindi pa rin ako nakatitiyak sa aking layunin kung ito ba ay dalisay sa harap ng Allah. 

5. Kadalisayan sa pag-uugali na may kaugnayan sa katotohanan at  pagtitiwala.  

Si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Sinumang hindi iniwan ang kasinungalingan sa pananalita at sa gawa, magkagayon ang Allah ay hindi nangangailangan sa kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom". (Al Bukhari) Ang maaari nating matutunan dito ay ang kahalagahan nang ating pagpapakadalisay ng ating ugali. Si Propeta Muhammad ay muling nagsabi: "at inihahatid sa kabutihang asal". (Malik) Makabubuting kunsultahin natin ang ating mga sarili kung tayo baga ay nakasunod sa pag-uugali ni Propeta Muhammad . Isang halimbawa, tayo ba ay nagsasagawa ng pagbati ng kapayapaan sa ating kakilala at maging sa hindi natin nakikilala? Sinusunod ba natin ang katuruan ng mabuting pag-uugali sa Islam at sa pagsasabi ng katotohanan at pawang mga katotohanan lamang? Ginagawa ba natin ito ng makatotohanan? Suriin natin ang ating mga sarili at kung sakaling may nakaligtaan tayo alinman sa mga nabanggit, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili upang magbago habang may nalalabi pang pagkakataon.

6. Pagkilala na ang bawa't isa ay may pagkakataong magbago.

Si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Bawa't anak ni Adan ay nagkakasala at yaong pinakamabuti sa mga nagkakasala ay yaong nagsisisi". (Ibn Ma'ajah) Pagkakalooban siya ng Allah ng maraming pagkakataon upang magsisi sa Kanya at  hilingin ang Kapatawaran ng Allah. Kung siya ay hindi dating masunurin, siya ay magiging masunurin.

7. Sikaping maging mapagkawang-gawa.

Inulat ni Inb Abbas: "Si Propeta Muhammad ang pinakamapagkawang-gawa sa lahat ng mga nilikha, at higit niya itong ginagawa sa buwan ng Ramadan kapag sila'y nagkikita ni Jibreel tuwing gabi ng Ramadan hanggang matapos ang buwang ito". (Al Bukhari) Sinabi ni Propeta Muhammad : "Siya na nagbigay ng pagkain sa taong nag-aayuno upang tapusin ang kanyang pag-aayuno, siya ay makatatanggap ng parehong biyaya tulad ng biyaya ng nag-ayuno, na walang anumang pagbawas sa biyayang igagawad sa taong nag-aayuno". (At Tirmidi)

8. Nararamdaman ang pagkakaisa ng mga Muslim.

Si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Kayong susunod na henerasyon pagkaraan ng aking panahon ay makakikita ng maraming pagbabago. Kaya't marapat lamang na panghawakang mabuti ang aking Sunnah at ang pamamaraan ng mga susunod na kalipa. Panatilihin ang pag-aayuno at panghawakan ito". (Abu Dawood) Sa buwang ito ating nararamdaman ang pagkaisa ng lahat ng Muslim sa lahat ng panig ng daigdig, sapagka't tayong lahat ay sabay-sabay na nag-aayuno at sabay-sabay din tayong humihinto sa ating pag-aayuno. Sumasamba tayong lahat sa Allah at tayo ay sama-samang nagdarasal ng Salatul – Eid. Kaya naman naipadarama natin ang pagkakaisa nating mga Muslim sa buwang ito. Hindi malayong tayong mga Muslim ay mabuo bilang iisang katawan lamang. Subali't ang lahat ng ito ay ating makakamtan kung tayo ay patuloy na susunod sa Allah at sa Kanyang Huling Sugo na si Propeta Muhammad .

9. Natututung magdisiplina.

Si Propeta Muhammad ay nag-utos sa atin na panatilihin natin ang disiplina sa ating sarili at maging istrikto, ang pagiging istrikto na hindi magtutulak na maging panatiko o anumang gawain maglalabas sa atin sa batas ng Allah na inilahad ng malinaw para sa atin. Ang mga Muslim ay kailangang maging disiplinado sa kanyang pamumuhay sapagka't sila ang mga taong pinadalhan ng mahalagang mensahe upang gawing batayan ng kanilang araw-araw na pamumuhay.

10. Pagtuturo sa mga kabataan upang sumamba sa Allah.

Ito'y kinaugalian na ng mga taga Madina na tuwing sila'y mag-aayuno sa Aashora (bulontaryong pag-aayuno tuwing ika-10 araw ng buwan ng Muharram) kanilang tinuturuan ang kanilang mga anak at sila'y nag-aayuno ng sama-sama.

Kapag ang kanilang anak ay nananangis sanhi ng gutom at uhaw, nililibang ng magulang ang kanilang anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng laruan upang mailayo ang kanilang atensyon sa pagkain. Ang kanilang mga anak ay magpapatuloy sa pag-aayuno at sabay-sabay silang natatapos.

 

Gayundin, ang mga bata ay nararapat na isama sa Mosque upang magdasal kasama ng kanilang magulang upang maitala sa kanilang mga puso ang kahalagahan ng pagsamba sa Allah sa murang edad pa lamang. Kapag hindi sinanay ang mga bata sa pag-aayuno habang sila ay bata pa, maaaring maging mahirap para sa kanila ang pagsasagawa nito pagdating ng kanilang hustong edad. Ito ang dahilan kung bakit si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Utusan ninyo ang inyong mga anak na magdasal sa edad niyang 7 at paluin sila pagsapit sa edad na 10 kung hindi sila magdasal". (Haakim)

11. Pinangangalagan ng pag-aayuno ang kalusugan.

Ang pag-aayuno ay maraming kabutihang naidudulot sa ating katawan. Ito ay nagtuturo sa ating mga Muslim na pangalagaan ang kalusugan upang manatiling malakas ang pangangatawan. Si Propeta Muhammad ay nagsabi: "Ang malakas na mananampalataya ay mas mainam at mas minamahal ng Allah kumpara sa mahinang mananampalataya at ito ay mabuti sa bawa't isa." (Muslim)

Sa karagdagang Hadith na inulat ni Abu Huraira, kanyang sinabi na si Propeta Muhammad ay nagwika: "Tatlong panalangin ang tinutugon ng walang anumang pagdududa.  Ang panalangin ng isang nag-aayuno hanggang kanyang itigil ang kanyang pag-aayuno, ang panalangin ng makatarungang lider at ang panalangin ng naaapi". (Al Tirmidi)

Ilang paliwanag sa kahalagahan ng pag-aayuno:

1. Ang Hadith ay nagpapatunay sa kahalagahan ng panalangin.

2. Ang pagtanggap sa panalangin ng nag-aayuno, ang makatarungang lider at mga naaapi ay nakatitiyak.

Ang Hadith na ito ay nagpapatunay sa kahalagahan ng pag-aayuno at isang matibay na batayan upang ang mga panalangin ay magiging katanggap-tanggap.

Last Updated on Thursday, 12 July 2012 03:39