Sun05012016

Last update06:09:49 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Sa Buwan ng Ramadan

  • PDF

islamcocgKAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (1)

Ang kawagasan ng layunin sa Allah at ang pag-aayuno nang may paghahangad sa gantimpala ng Allah, hindi bilang paggaya at pagsunod sa mga tao.

Sinabi ng Propeta (SAS): 

[Ang sinumang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-asang pagpapalain, patatawarin sa kanya ang anumang nagdaan niyang kasalanan]

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (2)

Ang pagsalubong sa dakilang Buwan na ito sa pamamagitan ng makatotohanang pagsisisi. At ang pag-uunahan sa pagtaguyod ng mga mabubuting gawa. At sa Buwan na ito napupukaw sa kabutihan ang damdamin ng isang Mananampalataya, at nababawasan ang pagtatangka sa kasamaan.

Sinabi ng Propeta(SAS):

[Kapag sumapit na ang Ramadhan, binubuksan ang mga pintuan ng Paraiso, isinasara ang mga pintuan ng Impiyerno at ikinakadena ang mga demonyo ]  Al-Bukhari at Muslim

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (3)
 

Huwag kaligtaan ang pananalangin sa dakilang Buwan na ito lalong-lalo na kapag mag-aalmusal ng Iftar (almusal sa hapon). Sa isang nag-aayuno, may mga panalanging hindi natatanggihan para sa kanya; ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

(Ako'y nagpupuri sa Allah nang maraming papuri, Siya'y punong-puno ng pagpapala, hindi maaaring talikdan, at hindi maaaring mawalay, aming Panginoon),

Ang panalanging nauukol para sa kanya na nagpakain sa iyo ng Iftar sa pamamagitan ng iyong pagsambit:

(Nakapag-almusal sa inyo ng iftar ang mga Nag-aayuno at kinain ng mga Banal ang inyong pagkain, at ang mga Anghel ay humiling ng pagpapala para sa inyo),

At gayon din ang panalangin para sa mga Muslim ng tagumpay at lakas.

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (4)

Makabubuting paramihin ang pagkakawanggawa, pagpapalabi ng pagkain at pagpapa-almusal ng Iftar sa mga nag-aayuno. At pagtibayin ang bigkis ng pagkakamag-anak.

Sinabi ng Propeta (SAS):

[Ang pagtaguyod sa mga mabubuting gawa ay isang pananggalang laban sa mambubuno ng kasamaan, at ang lihim na pagkakawanggawa ay pumapawi sa poot ng Panginoon, at ang pagpapatibay sa bigkis ng pagkakamag-anak ay nakapagpapahaba ng buhay]

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (5)

Makakabuting ipinagpapaliban ang Suhur (almusal sa madaling araw) at maagang mag-almusal ng Iftar (hapunan), at sinasanay ang mga kabataan sa pag-aayuno.

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (6)

Ang paghangad at pagtaguyod sa Laylatul Qad'r. Kung kaya't ang pagtaguyod ng gawain sa gabing ito ay higit na mainam kaysa isang libong buwan.

Sinabi ng Propeta (SAS):

[Ang sinumang nagtaguyod ng Laylatul Qad’r nang may pananampalataya at pag-asang pagpapalain, patatawarin sa kanya ang anumang nagdaan niyang kasalanan ]

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (7)

Sa ating pananampalatayang (Islam) ay walang pagpapahirap. Kaya't ang sinumang kumain at uminom sanhi ng pagkalimot, samakatuwid ang kanyang pag-aayuno ay nananatiling wasto, subalit sa sandaling nagunita niya ito, dapat niyang iluwa ang anumang nasa loob ng kanyang bibig. At ang sinumang sinikan ng araw habang siya'y nasa katayuan ng Junub (nakipagtalik sa kanyang asawa), at pagkaraan ay naligo siya, magkagayon walang tungkulin siyang dapat pananagutan, ngunit hindi dapat ipinagpapaliban ang paglilinis (Ghusl),  nang sa gayon ay maaabutan niya ang dasal sa Faj'r sa sama-samang pagdarasal. At para sa naglalakbay o may sa sakit, ipinahihintulot para sa kanila ang sadyang pagtigil sa pag-aayuno, subalit kailangan nilang magsagawa ng Qada' (pagbabayad sa mga araw na di nila napag-ayunuhan) pagkatapos ng Eid.

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (8)

Ang Ramadhan ay Buwan ng Qur'an, kaya't itinatagubilin dito ang pagtatapos sa pagbasa ng Qur'an kahit isang beses lamang, lalong-lalo na ang pagbabasa rito nang maraming beses habang inuunawa ang mga kahulugan nito. At gayon din ang pagtaguyod ng Salah sa Tarawih nang walang labis at walang kulang kasama g Imam hanggang sa ito'y lumisan.

Sinabi ng Propeta (SAS):

[Katotohanan, kapag ang isang lalaki ay itinaguyod (ang Salah sa Tarawih) kasama ng Imam hanggang sa ito'y lumisan, itatala para sa kanya ang Qiyamul Layl ( ang pagtaguyod ng pagdarasal sa buong magdamag)].

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (9)

Ang pag-iwas sa pamiminsala ng mga Muslim at pagsabi ng kasinungalingan. At sino man ang gumagawa nito, samakatuwid walang pagpapahalagang iniuukol ang Allah sa oagpigil niya ng pagkain at inumin.

KAWING NG MGA PAALAALANG PANGGABAY  NO: (10)

ANG PANGHULI: Huwag palampasin ang dakilang pagkakataon na ito na kung saan ay paulit-ulit na dinodoble ang mga mabubuting gawa rito sa pamamagitan ng pagtamo ng isang Hajj kasama ng Propeta Muhammad (SAS).

 

Sinabi ng Propeta (SAS):

[Ang isang Umrah sa Ramadhan ay katumbas ng isang Hajj na kasama ako ] Isinalaysay ni Al-Bukhari

Last Updated on Saturday, 21 July 2012 23:12