Fri04292016

Last update06:09:49 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Ang Musika

  • PDF

islamcocg.comSi Ibn Mas'ood ay sumumpa sa Alla(swt) na ang Ayah (talata),

"At sa sangkatauhan ay may bumibili ng walang-saysay na salita upang iligaw (ang tao) sa Landas ng Allah." [Surah Luqmaan 31:6]

...hinggil sa kanta o awit. Si Abu Aamir at si Abu Maalik al-As'ari ay nag-ulat na ang Propeta(sas) ay nagsabi:

"Kabilang sa aking Ummah (pamayanan) ay yaong ginagawang Halaal (pinahihintulutan) ang al-Hira (pangangalunya o Zinaa), telang seda, Khamr (inuming nakalalasing) at instrumentong pangmusika" (al-Bukhari; tingnan ang al-Fath, 10/51.)

Si Anas ay nag-ulat na ang Propeta(sas) ay nagsabi:

"Sa pamayanang (Ummah) ito, may parusang lindol, pag-ulan ng bato at pagbabago ng anyo (mula tao tungo sa pagiging anyong hayop); iyan ay kung ang mga tao ay iinom ng Khamr (inuming nakalalasing), makikinig sa mang-aawit na babae at tutugtog ng instrumentong pangmusika.”(al-Silsilah al-Saheeha, 2203; iniugnay kay Ibn Ab-id-Dunyaa, Dhamm al-Malaahi; ang Hadeeth ay iniulat ni al-Tirmidhi, blng. 2212.)

Ang Propeta(sas) ay nagbabawal ng 'Koobah' (isang uri ng tambol), at inilarawan ang flute (plauta) bilang boses o tinig ng isang masamang taong nasisiraan ng bait. Ang mga naunang Iskolar katulad ni Imam Ahmad, nawa'y kahabagan siya ng Allah(swt), ay nagsabi na ang instrumentong pangmusika katulad ng 'ood (lute), tanboor (isang mahaba ang leeg na instrumentong di-kwerdas), plautang reed, rabaab (instrumentong di-kwerdas tulad ng biyolin) at simbal, ay pawang Haraam; walang pag-aalinlangan ang mga makabagong instrumento katulad ng biyolin, qaanoon (instrumentong di-kwerdas katulad ng zither), organ, piano, gitara, atbp., ang lahat ng ito ay kabilang sa ipinagbawal ng Propeta(sas) bilang instrumentong pangmusika, sapagka't ang bunga nito ay higit pa sa mga makalumang instrumentong nabanggit sa ilan sa mga Ahadeeth. Ito'y higit na nakalalason kaysa sa Khamr (inuming nakalalasing), na nabanggit ng ilan sa mga Iskolar katulad ni Ibn al-Qayyim. Walang pag-aalinlangan ang pagbabawal at kasalanang napapaloob dito ay higit pa kapag ang musika ay nasasabayan ng kanta at boses ng babaing mang-aawit, at ito'y mas higit na napapasama kung ang titik ay tumutukoy sa pag-ibig at naglalarawan ng panlabas na kagandahan. Dahil dito, ang mga Iskolar ay nagsabi na ang pagkanta ay nagbibigay-daan tungo sa Zinaa (pangangalunya), at iyan ay nagdudulot ng paggising o pagpukaw ng pagkukunwari sa puso. Sa madaling salita, ang musika at awitin ay bumubuo ng isa sa napakalaking tukso sa ating panahon.

Ang pinakamahirap ay ang katotohanang sa panahon ngayon ang musika ay bahagi na ng maraming bagay, katulad halimbawa ng orasan, doorbells, laruang pambata, kompyuter, telepono, atbp, at ang pag-iwas nito ay nangangailangan ng malaking bahagi ng pagpapasiya o determinasyon. Ang Allah(swt) ang Siyang pinagmumulan ng lahat ng tulong.

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 06:44